ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНА

    

Додаток 1
до Порядку роботи громадської
приймальні з надання безоплатної
первинної правової допомоги

ГРАФІК
РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНІ

Дні прийому ПІБ працівника Місце роботи та посада Час роботи
Вівторок, четвер  – завідувач приймальні перший заступник начальника управління 3 10.00-12.00
Вівторок, четвер РИЖКОВ М.Ф. Заступник начальника управління 3 10.00-12.00
Вівторок, четвер ТИМЧЕНКО І.І. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер 3 10.00-12.00
Вівторок, четвер СОЛТИСІК Л.М. Начальник відділу економіки, фінансів та юридичного забезпечення 3 10.00-12.00
Вівторок, четвер ШВЕЦЬ В.М. Начальник відділу лісового та мисливського господарства 3 10.00-12.00
Вівторок, четвер КАПЛЯ Н.І. юрист 3 10.00-12.00

Затверджений наказом
Черкаського обласного
управління лісового та
мисливського господарства
від 08.02.2013 № 9

ПОРЯДОК
РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ
З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 

І. Загальні положення

1.1.Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі – Приймальня) створюється для надання Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (далі управління) безоплатної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.

1.2. Приймальня утворюється за рішенням начальника управління.

1.3.Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади та належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

1.4.Приймальня здійснює такі види правової допомоги:
– надання правової інформації;
– надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
– складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.5.Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:
верховенства права;
законності;
доступності безоплатної правової допомоги;
забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

ІІ. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб

2.1.Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, який призначається начальником управління з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.

Для належної роботи Приймальні начальник управління виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.

2.2.Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.

2.3. Графік роботи Приймальні (додаток 1) та цей Порядок оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішуються в приміщенні, у якому розміщена Приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.

2.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток 2), а за наявності відповідного технічного обладнання – комп’ютерної реєстрації.

2.5.Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.

2.6. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

2.7. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні начальник управління за поданням завідувача залучає працівників органу, при якому створена Приймальня, до компетенції яких належить питання, порушені особою, що звернулася.

2.8.Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.9.Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у завідувача Приймальні або ж у начальника управління. Завідувач розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.

ІІІ. Порядок розгляду звернень осіб

3.1.Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні управління, відповідно до компетенції.

3.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

3.3. Управління, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якої з видів правової допомоги, визначеної пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, з питань, що віднесені до його повноважень, зобов’язано надати таку допомогу протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

3.4.Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

3.5. Первинна правова допомога з питань реалізації прав і свобод людини і громадянства надається безплатно.

3.6.Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції управління протягом п’яти календарних днів управління надсилає це звернення до відповідного органу та повідомляє про це особу, яка подала звернення.

3.7.Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, управління роз’яснює особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

3.9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право: – одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

– користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані;

– на заохочення начальника управління за сумлінне виконання своїх обов’язків;

– направляти особу до відповідних органів, до компетенції якого належить вирішення питання;

Начальник управління за поданням завідувача Приймальні може залучати спеціалістів державних підприємств (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.10. Працівники Приймальні зобов’язані:

здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених начальником управління, згідно із затвердженим графіком роботи;

дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;

вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;

дотримуватись Конституції України, Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;

консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

повідомляти керівників підприємств за погодженням з начальником управління, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;

не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;

не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.11. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні:

за якість та повноту наданої правової допомоги;
за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.

 

Додаток 2
до Порядку роботи громадської
приймальні з надання безоплатної
первинної правової допомоги

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ЗВЕРНЕНЬ ОСІБ ДО ПРИЙМАЛЬНІ

Дата ПІБ особи, яка веде прийом Прізвище та адреса особи Суть звернення Вирішення з посиланням на нормативно-правові акти